پاداش فارکس - بهترین جوایز فارکس 2024

 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ 50 دلار به صورت رایگان
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ Hot Bonus 202% - بدون محدودیت برای حداکثر پاداش انباشته شده.
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ 2021٪ پاداش سپرده - تا 500 دلار
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ 60٪ پاداش انرژی - مقدار نامحدود
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ پاداش سپرده - تا 50٪
 • دوره ارتقاء: ‫ بدون زمان محدود
 • تبلیغات: ‫ تا 50 درصد از مبلغی که دوستتان به حسابش واریز کرده است، وجوه جایزه دریافت کنید
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ پاداش پویا - تا 25٪
 • دوره ارتقاء: ‫ 2023/11/28 - ‫ 2025/12/30
 • تبلیغات: ‫ 1500 دلار و 30 درصد پاداش سپرده
 • دوره ارتقاء: ‫ محدودیت 30 روزه از تاریخ افتتاح حساب
 • تبلیغات: ‫ 30 دلار پاداش معامله سپرده
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ 50،000 USD / 30،000 EUR / 3،000،000 NGN
 • دوره مسابقه: ‫ هر ماه
 • جوایز: ‫ 3500 دلار در کل
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ 30٪ پاداش سپرده - حداکثر 7000 دلار